ESG Factors/Environmental Industry

שיפור רלוונטיות החיפוש בעזרת ESG Factors Power Topic

למאגרי Newsdesk, NexisUni ,Nexis נוסף מדד חדש ESG. ניתן להשתמש בו במטרה להגביר את רלוונטיות החיפוש ולהדגיש את מידת האחריות הסביבתית והחברתית. מדד זה מאפשר לסנן את התוצאות בדגש על קיימות, אתיקה ואחריות חברתית וסביבתית. הוא כולל 380 מונחים קשורים שמתוכם 53 מונחים הקשורים בהגנת הסביבה.

ניתן לבחור מונח רחב או לצמצם עם מונח צר. המונחים קיימים באנגלית, צרפתית וגרמנית וניתן לחפש אותם בשפות אלה.

פרטים נוספים

ארד-אופיר בע"מ 03-5409111

סוקולוב 87, רמת השרון