top of page

Lexis Plus

ממשק חדש למאגר המשפטי

White Background

מאגר משפטי מקיף, בממשק חדש ומתקדם , הנותן גישה לפסיקה, חקיקה, כתבי עת משפטיים, עיתונות בנושאי המשפט מהעיתונות העולמית, סימפוזיונים בינלאומיים וספרי משפט מובילים.  משלב טכנולוגיה מתקדת ליצוע אנליזה על החומר המשפטי.

bottom of page